سیستم های حمل و نقل ریلی عنوان کلی برای انواع مختلف سیستم های خدمات رسانی به مسافران است که شامل قطار، تراموا و مونوریل می شود. شرکت مپنا این ویژگی را دارد که در ساخت همه پروژه های ریلی از مدیریت تا تامین و نصب تجهیزات شرکت کند.

شرکت مپنا در حال حاضر پروژه منوریل قم را در دست احداث دارد.