افزایش جمعیت شهر نشینی در سالهای آینده، جاده های بین شهری را با ترافیک های سنگین مواجه خواهد کرد و جاده های کنونی جوابگوی حجم تردد بالا را نخواهد داشت. راههایی ریلی، باظرفیت بالای جابه جایی و صرف انرژی پایین، بهترین گزینه برای به دوش کشیدن این ترافیک سنگین خواهد بود.
مپنا در دوبخش طرح های بین شهری عادی و سریع السیر این امکان را دارد که دو شاخه اصلی اجرای پروژه های ریلی به شکل Epc وتولید ناوگان ریلی فعال باشد. با توجه به سن بالای ناوگان ریلی بین شهری ایران این گروه شرکت همچنین در بخش تقویت سیستم ریلی بین شهری و برقی کردن آن نیز فعال است.
شرکت گروه مپنا در سال ۱۳۹۳قرارداد برقی کردن راه آهن تهران_مشهد به طول ۹۰۰ کیلومتر را با شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران امضا کرد.در این طرح قطارهای برقی با سرعت ۲۰۰ کیلومتر بر ساعت این مسیر را در ۶ ساعت طی خواهند کرد.
تصویر