کاهش آلودگی هوا، کاهش مصرف سوخت، بالا بودن ایمنی و ظرفیت بالای پذیرش بار و مسافر تمام کشورهای توسعه یافته را به استفاده و گسترش صنعت حمل و نقل ریلی ترغیب کرده است. بنا به نیاز، پیشرفت در این حوزه روز به روز قابل مشاهده است.
مپنا سالهاست که پا به عرصه حمل و نقل ریلی گذاشته است و توانسته برند معتبر و مطرح در این زمینه باشد. مپنا با انجام پروژه های متروی اصفهان، مونوریل قم، متروی تهران و متروی تهران _ کرج، فرایند بومی سازی به معنای تامین داخلی قطعات یدکی را فراهم کرده است. مپنا با ورود به پروژه های مختلف صنعت حمل و نقل ریلی این تضمین را میدهد که در قبال اجرای پروژه، تامین و فروش قطعات یدکی را به عهده بگیرد.