• گردآوری، بررسی و ارزیابی اطلاعات چاه‌های حفاری‌شده مجاور
 • تهیه برنامه حفاری و نمودار پیشرفت کار
 • پیش‌بینی هزینه‌ها و برآورد بودجه
 • طراحی لوله جداری، مته، ارزیابی سازند، سیال حفاری، سیمان‌کاری، ابزارآلات ته چاهی و …
 • مدیریت ریسک
 • نظارت بر عملکرد روزانه حفاری و ثبت تجربیات آموخته شده
 • نظارت و ثبت هزینه‌ها به صورت روزانه
 • ارایه پیشنهاد فنی به منظور تسریع در اجرای پروژه و کاستن هزینه‌ها
 • تعامل با حوزۀ زمین‌شناسی و مهندسی مخازن به منظور اطمینان‌یابی از برآورده ساختنِ اهداف پروژه
 • بررسی فنی اسناد مناقصه، امکان‌سنجی و برآورد هزینه
 • آموزش و تربیت نیروهای متخصص
 • تهیه گزارش پایان چاه
 • نظارت بر اجرای صحیح برنامۀ نگهداری و تعمیر دستگاه‌های حفاری
 • بررسی مشکلات فنی ایجاد شده و ارایۀ راهکار برای کاهش زمان غیرفعال دکل
 • حصول اطمینان از اجرای عملیات مبتنی بر استاندارد
 • تهیه رویه‌های کاری به منظور ارتقاء عملکرد سیستم