شرکت های پروژه

به منظور اجرای هر یک از پروژه های سرمایه گذاری، بر حسب نیاز و نوع مشارکت، نسبت به تأسیس شرکت پروژه در قالب شرکت تک منظوره (Special Purpose Vehicle) اقدام می گردد. شرکت های پروژه با ایجاد تعامل با سرمایه گذاران، تحویل گیرندگان انرژی، موسسات مالی و بانک ها، مشاوران و پیمانکاران احداث و بهره برداری در جهت حصول اهداف تعریف شده فعالیت می نمایند.

نمودار ارتباط شرکت های پروژه با دیگر قسمت ها

نمودار ارتباط شرکت های پروژه با دیگر قسمت ها

شرکت های مرتبط