ردیف نام وب سایت
۱ وزارت نیرو www.moe.gov.ir
۲ وزارت امور اقتصادی و دارایی جمهوری اسلامی ایران www.mefa.gov.ir
۳ شرکت توانیر www.tavanir.org.ir
۴ شرکت مدیریت شبکه برق ایران www.igmc.ir
۵ سازمان توسعه برق ایران www.ipdc.ir
۶ سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران www.investiniran.ir
۷ سندیکای شرکت های تولیدکننده برق www.pgcsyndicate.ir