نیاز روزافزون به توسعه سریع زیرساخت ها و عدم تکاپوی منابع دولتی ، دولت ها بر آن می دارد تا از پتانسیل موجود در بخش خصوصی برای جذب سرمایه در این راستا بهره جوید. پیرو تصویب قوانین سرمایه گذاری در کشور ایران مبنی بر صدور مجوز به بخش خصوصی برای ورود به توسعه زیر ساخت ها در صنعت برق، شرکت مپنا به عنوان پیشرو وارد عرصه سرمایه گذاری در صنعت نیروگاهی شد. ورود گروه مپنا به این عرصه با تکیه بر مزیت های رقابتی موجود در تولید و ساخت تجهیزات و تجربه برجسته در احداث نیروگاه صورت گرفت. با شکل گیری و رشد فعالیت های گروه مپنا در عرصه های جدید کسب کار در صنعت نفت و گاز و حمل و نقل ریلی لزوم سرمایه گذاری در این عرصه ها نیز مطرح و آغاز گردیده است.

مشخصه بنیادی فعالیت های سرمایه گذاری در گروه مپنا، فعالیت در جذب گسترده سرمایه های داخلی و خارجی به منظور احداث نیروگاه، طرح های صنعتی در زمینه های نفت و گاز و حمل ونقل ریلی به روش های قراردادهای ساخت(Build)، بهره برداری (Operate)، انتقال (Transfer) یا در اختصار B.O.T و قراردادهای ساخت(Build) ،بهره برداری (Operate)، مالکیت (Own) یا در اختصار B.O.O  و دیگر روش های متداول سرمایه گذاری است. بخش پروژه های سرمایه گذاری به عنوان بازوی اجرایی گروه مپنا در عرصه سرمایه گذاری فعالیت می نماید و کلیه فعالیت های سرمایه گذاری به صورت متمرکز در این بخش دنبال می شود.

مشخصه بنیادی

از جمله وظایف بارز این بخش، تشکیل شرکت های پروژه، مدیریت و راهبری آنها در چارچوب برنامه راهبردی گروه به جهت دستیابی به اهداف تعیین شده است که با بهره گیری از دانش روز و نیروی توانمند و با انگیزه در این بخش انجام می پذیرد. بخش پروژه های سرمایه گذاری همواره در حال بررسی و مطالعه امکان حضور به عنوان سرمایه گذاری فعال در پروژه های تعریف شده یا در حال تعریف در کشورهای هدف می باشد. امروزه این بخش تمام توجه خود را معطوف به پروژه های مطرح در زمینه های نیروگاهی، نفت و گاز، حمل و نقل ریلی و انرژی های نو نموده است.

مطابق با استراتژی های سطح کلان گروه، مپنا در پروژه های سرمایه گذاری از محصولات تولیدی و خدمات شرکت های خود استفاده می کند و لذا بخش پروژه های سرمایه گذاری در زنجیره ارزش قابل ارائه به مشتریان عرصه ای برای ارائه محصولات و خدمات این گروه می باشد.