۲۵ مرداد، بیست و نهمین سالروز تأسیس مپنا است

۲۵ مرداد، بیست و نهمین سالروز تأسیس مپنا است.

 

این روز برای ما یادآور آوای خودباوری است؛ اینکه باور داشتیم به خودمان و توانایی و استعداد جوانان این مرز و بوم و اتفاق افتاد آنچه که از میان این خودباوری آن را به انتظار نشسته بودیم.

مپنا هر روز در کنار لحظه لحظه‌تان حضور دارد و به این حضور می‌بالد.

.

باشد که این راه پیوسته هموارتر شود و پر راهروتر