ارتباط با دانشگاه ها و مراکز علمی – پژوهشی


web-site-pic-1.jpgﮔﺮوه ﻣﭙﻨﺎ، در راﺳﺘﺎی رﺷﺪ و ارﺗﻘﺎی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﻤﮑﺎریﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﺎ ﻣﺮاﮐﺰ ﻋﻠﻤﯽ - ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻧﻈﯿﺮ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ، ﻣﺮاﮐﺰ رﺷﺪ، ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻧﻮﭘﺎ، دانش بنیان و ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ داﺧﻞ و ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﺑﻮده و ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻫﺪﻓﻤﻨﺪﺳﺎزی اﯾﻦ ﻫﻤﮑﺎریﻫﺎ، اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﺪوﯾﻦ "ﮐﺘﺎﺑﭽﻪ راﻫﻨﻤﺎی موضوعات ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﮔﺮوه ﻣﭙﻨﺎ" ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﮐﺘﺎﺑﭽﻪ ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪیﻫﺎی ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﻣﭙﻨﺎ در ﺣﻮزه ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ و در ﻗﺎﻟﺐ موضوعات ﭘﮋوﻫﺸﯽ متنوعی است ﮐﻪ مشمول زمانبندی فصلی برای دریافت پروپوزال می باشند و ﮐﻠﯿﻪ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس راﻫﻨﻤﺎی مندرج در کتابچه ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﭙﻨﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد
اﯾﻦ ﮐﺘﺎﺑﭽﻪ ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪیﻫﺎی ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﻣﭙﻨﺎ در ﺣﻮزه ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ و در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﺤﻮرﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ می باشد ﮐﻪ در دورهﻫﺎی زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻌﯿﻦ ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽ شده و از طریق وب سایت مپنا قابلیت دسترسی خواهد داشت.
ﮐﻠﯿﻪ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس راﻫﻨﻤﺎی مندرج در کتابچه ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﭙﻨﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.
در راستای هریک از محورهای پژوهشی کتابچه، محققین می بایست پیشنهاد تحقیقاتی خود را در قالب فرم پیشنهاد اولیه تکمیل و به آدرس RnT@mapnagroup.com ارسال نمایند.
گروه مپنا همچنین در راستای ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﺤﻘﻘﺎن، ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن و ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪﻫﺎ و اوﻟﻮﯾﺖﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻣﭙﻨﺎ و گسترش همکاری های تحقیقاتی خود، اقدام به طراحی پرتال پژوهش و فناوری مپنا نموده است. این پرتال در ﭼﻬﺎر ﺑﺨﺶ
  • ﻫﻤﮑﺎران ﮔﺮوه ﻣﭙﻨﺎ
  • ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺧﺎرج از ﮔﺮوه ﻣﭙﻨﺎ
  • ﻣﺮاﮐﺰ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ و ﭘﮋوﻫﺸﯽ
  • ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن
اﻃﻼﻋﺎت و ﺳﻮاﺑﻖ ﭘﮋوﻫﺸﯽ محققین و دانشگاه ها را جمع آوری نموده و متناسب با نیازهای موجود، فرصت های مشترکی را برای همکاری های پژوهشی فراهم می نماید. کلیه ﻣﺤﻘﻘﺎن و ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻃﻼﻋﺎت و ﺳﻮاﺑﻖ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺧﻮد را در این پرتال و بر اساس راهنمای مندرج در کتابچه پژوهشی ثبت نمایند.