تسهیلات پژوهشی

در گروه مپنا، به منظور حمایت و ترویج فعالیت‌های دانشی و پژوهشی، روال‌های حمایتی متنوعی برای فعالیت‌های منجر به تولید دانش شکل گرفته است. حمایت از انتشار مقالات کارکنان گروه در کنفرانس‌های معتبر داخلی و خارجی، حمایت از انتشار کتب تالیفی یا ترجمه‌ای کارکنان گروه و مکانیزم‌های تشویقی برای فعالیت‌های پژوهشی و دانشی کارکنان، نمونه‌ای از تسهیلاتی است که به جهت ترویج فرهنگ پژوهش و تولید دانش در گروه مپنا راه‌اندازی و اجرا می‌شود.