محیط کاری اخلاق محور

در مپنا به اخلاق حرفه ‏ای، رفتار شهروندی و مسئولیت‏ های اجتماعی سازمان توجه ویژه‏ ای می‏شود. اخلاق سازمانی، یکی از ارزش‏ های گروه مپنا است و توجه به حقوق تمامی ذینفعان بسیار مورد تأکید است.
کدهای رفتاری مپنا که مبتنی بر ارزش ‏ها توسعه یافته است، انتظارات رفتاری از همکاران در گروه مپنا را توصیف کرده است و از تمامی کارکنان انتظار می‏ رود نسبت به رعایت کدهای رفتاری پایبند باشند.
values-fa.png