آموزش و توسعه کارکنان

سیستم آموزش و توسعه کارکنان مپنا بر اساس استانداردهای بین‏ المللی، زمینه ارائه آموزش‏ های کاربردی و اثربخش را فراهم نموده به گونه‏ ای که کارکنان شرکت حسب نیازهای آموزشی در راستای اهداف سازمانی و متناسب با وظایف, قابلیت‏ ها و ارزش‏ های سازمانی, خود را به صورت مستمر توسعه می‏ دهند و از دانش, مهارت و قابلیت ‏های به‏ روز برخوردار می‏ گردند.
1.jpg