پاداش و مزایای شغلی

ما در مپنا بسته جبران خدمات را متناسب با اهداف و استراتژی‌های سازمان و هم راستا با استانداردهای بازار طراحی می‌نماییم و خود را ملزم به توجه به نیازهای کارکنان در طراحی سبد جبران خدمات می‌دانیم. سبد جبران خدمات متنوع مپنا شامل همه چیزهایی است که به کارکنان ارائه می‏دهیم. از حقوق و مزایای نقدی چون مزایای ثابت، انواع پاداش های متناسب با عملکرد و صندوق پس‏ انداز وام گرفته تا مزایای غیرنقدی نظیر انواع بیمه ‏های درمانی، برنامه ‏های حمایتی و پزشکی، مزایای دوران بازنشستگی و ….