مشخصات پروژه

نام پروژه نیروگاه متمرکز پارس جنوبی (۱۰۰۰ مگاوات)
نوع قرارداد EPC
مدت قرارداد ۲۴ ماه
محدوده کار پروژه نیروگاه گازی با ظرفیت ۶x 160مگاوات و سایر واحدهای جانبی