نام پروژه پتروشیمی مبین – بخش یوتیلیتی
کارفرما شرکت پتروشیمی مبین
نوع قرارداد EPC
مدت قرارداد ۳۱ ماه
ظرفیت(مگاوات) ۱۲۳ *۶

واحد تولید بخار با ظرفیت ۲۰۰۰ تن در ساعت

پست برق GIS


  • نام پروژه: -
  • سال شروع پروژه: -
  • مدت زمان قرارداد: -
  • نوع قرارداد:
  • تعداد واحدهای بهره‌برداری شده: -

پست های مرتبط