مشخصات پروژه

نام پروژه حفاری مناطق نفت‌خیز جنوب
کارفرما شرکت مناطق نفت‌خیز جنوب ایران
مدت قرارداد
نوع قرارداد اجارۀ دکل حفاری
وضعیت پروژه در دست اجرا
شرح فعالیت

قرارداد حفاری مناطق نفت‌خیز جنوب به منظور اجارۀ دکل‌های حفاری که در اختیارِ مپنا قرار دارد، میان “شرکت مناطق نفت‌خیز جنوب” و شرکت مپنا منعقد شده است. میدان‌های نفتی که در این پروژه مورد توجه قرار داشته‌اند، عبارتند از:

قرارداد حفاری مناطق نفت‌خیز جنوب به منظور اجارۀ دکل‌های حفاری که در اختیارِ مپنا قرار دارد، میان “شرکت مناطق نفت‌خیز جنوب” و شرکت مپنا منعقد شده است. میدان‌های نفتی که در این پروژه مورد توجه قرار داشته‌اند، عبارتند از:


پروژه های حفاری

ردیف نام پروژه کارفرما نام چاه حوزه فعالیت دکل وضعیت پروژه
۱ اجارۀ یک دستگاه دکل حفاری سنگین خشکی به مدت یک سال شرکت ملی مدیریت اکتشاف نفت ایران سپهر ۱ خشکی نور ۱ خاتمه‌یافته
۲ تأمین دو دستگاه دکل حفاری نوع ۲۰۰۰ HP جهت انجام حفاری در میادین نفتی مختلف و فراهم کردن خدمات فنی موردنیاز شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب ایران مارون ۴۰۳ خشکی نور ۱ خاتمه‌یافته
 مارون ۴۱۰  خشکی نور ۱ خاتمه‌یافته
 کوپال ۵۶  خشکی نور ۱ خاتمه‌یافته
 آزادگان ۵۰  خشکی نور ۱ خاتمه‌یافته
 آزادگان ۷۲   خشکی نور ۱ خاتمه‌یافته
 منصوری ۹۹  خشکی نور ۱ در جریان
 اهواز ۴۸۶   خشکی نور ۲ خاتمه‌یافته
 اهواز ۴۸۷  خشکی نور ۲ خاتمه‌یافته
 مارون ۴۲۹   خشکی نور ۲ خاتمه‌یافته
 اهواز ۴۹۴  خشکی نور ۲ خاتمه‌یافته
 آزادگان ۵۲  خشکی نور ۲ خاتمه‌یافته
 آزادگان ۷۸  خشکی نور ۲ خاتمه‌یافته
 منصوری ۱۰۰ خشکی نور ۲ خاتمه‌یافته
 منصوری ۱۰۱    خشکی نور ۲ در جریان
۳ اجارۀ یک دستگاه دکل حفاری دریایی در خلیج فارس شرکت ملی نفت فلات قاره ایران نصرت ۱ دریایی MAP-Driller-1 خاتمه‌یافته
 نصرت ۲  دریایی  MAP-Driller-1  خاتمه‌یافته
 نصرت ۳  دریایی  MAP-Driller-1  خاتمه‌یافته
 نصرت ۴  دریایی  MAP-Driller-1  خاتمه‌یافته
 سروش ۳۲  دریایی  MAP-Driller-1  در جریان
 

 

پروژه‌های سرویس‌های فنی حفاری

ردیف نام پروژه کارفرما تعداد عملیات‌های انجام شده حوزه فعالیت
۱ خدمات سیمان‌کاری NISOC ۱۱۷ خشکی
۲  خدمات راندن جداری  GPT  ۱ خشکی
۳ خدمات راندن جداری NISOC ۳۴ خشکی
۴ خدمات راندن جداری OEOC ۱ خشکی
۵ خدمات راندن جداری POGDCQ ۶ خشکی
۶ خدمات راندن جداری SDSK ۵ دریایی
۷ خدمات مغزه‌گیری SDSK ۲ خشکی
۸ خدمات MDST/RTTS NISOC ۵ خشکی
۹ خدمات MDST/RTTS APECS ۱ خشکی
۱۰ خدمات MDST/RTTS NAFTKAV ۳ خشکی
۱۱ خدمات سیمان‌کاری IOOC خدمات همراه با دکل دریایی
۱۲ خدمات راندن جداری IOOC خدمات همراه با دکل دریایی
۱۳ خدمات نمودارگیری از گل حفاری IOOC خدمات همراه با دکل دریایی
۱۴ جمع کل - ۱۷۵ -

تصاویر پروژه