محدوده کار پروژه:

  • نیروگاه ۳۵x 4 مگاوات
  • واحد تولید بخار با ظرفیت ۲۴۰ تن د رساعت
  • واحدهای تولید آب، هوای فشرده و سایر تجهیزات کمکی مربوط به یوتیلیتی پالایشگاه

  • نام پروژه: -
  • سال شروع پروژه: -
  • مدت زمان قرارداد: -
  • نوع قرارداد:
  • تعداد واحدهای بهره‌برداری شده: -

پست های مرتبط