پروژه طراحی و ساخت بوژی لکوموتیو MAP24، توسط شرکت مهندسی و ساخت لکوموتیو مپنا در سال 1393 آغاز شد. فرآیندهای طراحی این پروژه با همکاری و مشاوره شرکت “PROSE” از کشور سوئیس اجرا شده است و بهینهسازی دینامیکی بهمنظور بهبود عملکرد دینامیکی بوژی، بر اساس استانداردهای EN 14363 و UIC 518، صورت گرفته است. گهواره و فریم بوژی در شرکت مهندسی و ساخت لکوموتیو مپنا مطابق استاندارد EN 13749 و با تغییر فرآیند ساخت از ریختگری به جوشکاری طراحی شده است. این بوژی به صورت یک پلتفرم مجزا و مستقل طراحی شده و در لکوموتیوهای گوناگون با بار محوری 21.5 تن با سرعتی بالغ بر 105 km/h مورد استفاده قرار می‌گیرد.

پست های مرتبط