با توجه به نیاز کلانشهرهای کشور به واگن مترو، پروژه طراحی و بومیسازی قطارهای مترو در دستور کار شرکت مهندسی و ساخت لکوموتیو مپنا قرار گرفت. هدف از اجرای این پروژه، استفاده حداکثری از توانمندی کارشناسان و سازندگان داخلی و همچنین ایجاد نوعی زنجیره تأمین مناسب است. در این پروژه، شرکتهای معتبر خارجی بهعنوان مشاور و همکار با گروه مپنا همکاری می‌کنند. با اجرای این پروژه در کشور، علاوهبر استفاده کامل از کلیه ظرفیتهای بالقوه سازندگان داخلی، وابستگی کشور به این محصول استراتژیک، بهمیزان قابل‌توجهی کاهش خواهد یافت.

پست های مرتبط