فعالیتهای انجام شده

  • فاز اول پروژه (دستیابی به توان ۱۷۳ مگاوات ) در شرایط ایزو محقق شده و تغییرات سیستم کولینگ برای ژنراتورهای مورد درخواست به سایت های مورد نیاز ارسال شده است .
  • فاز دوم پروژه ، ارتقاء به DETAIL DESIGN است . محاسبات و طراحی جزئیات ۱۸۵مگاوات به اتمام رسیده و خرید مواد جدید برای سیستم عایقی طراحی شده و در حال انجام است.

پست های مرتبط