طرح MG4 طرحی دانش محور است که دسترسی به دانش آنی طراحی و ساخت ژنراتورهای نیروگاهی در بازه توانی متوسط را امکان پذیر ساخته و راه رسیدن به خودکفایی در زمینه طراحی ژنراتورهای نیروگاهی با بازه توانی مختلف را هموار می سازد. ساخت این ژنراتور در ارتباط با توربین MGT40 شرکت توگا می باشد.

دستاوردهای اجراء پروژه:

• ایجاد DESIGN WORK FLOW
• توسعه برنامه های داخلی (به صورت اختصاصی ، طراحی ماشین های الکتریکی)
• ایجاد آزمایشگاه FEM Lab. با توان انجام تحلیل های مهندسی با نرم افزارهای Original

پست های مرتبط