تامین تجهیزات بخش نیرو شرکت گروه مپنا، بر اساس دو قرارداد فعال برای اجزای این توربین با شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب منعقد شده است . بر این اساس، قطعات و اجزای زیادی از این توربین ، مهندسی معکوس شده و در کنار آن دمونتاژ و تحلیل مهندسی استاتور کریر نیز به انجام رسیده است. همچنین کلیه پره های کمپرسور و توربین و قطعات داغ محفظه احتراق توسط شرکت موادکاران ساخته شده است.

پست های مرتبط