توربين بخار10 مگاواتي MST-10C، براي سيكلهاي تركيبي كوچك با يك توربين گاز MGT-30 در نظر گرفته شده است. هدف از توسعهآن افزايش راندمان سيكل تا ميزان 48.5 درصد و صرفهجويي در مصرف سوخت است.
اين توربين از نوع عكسالعملي يا Reaction و داراي يك ورودي بخار اصلي و يك وروديِ مياني يا Admission است. شيرهاي بخار اصلي از نوع Plug و شيرهاي بخار مياني Butterfly هستند.
 

پست های مرتبط