هدف از طراحی و ساخت و توسعه بویلر ها، بازیابی می باشد که در شرایط خارج از مدار قرار گرآتن توربین گاز بتواند با استفاده از سیستم داکت برنر مجهز به Fresh Air Firing باشد و بخار مورد نیاز را تامین نماید.

بویلرهای خود ایستا گونه ای از بویلرهای بازیاب حرارتی (HRSG) هستند که در حالت سیکل ترکیبی با توربین گاز و همچنین به صورت مستقل (ایزوله از توربین گاز) قادر به تولید بخار مورد نیاز نیروگاه می باشند. کاربرد اصلی این بویلر در مواقعی است که توربین گاز در مدار نباشد و به برق تولیدی از توربین گاز احتیاج نباشد، اما بخار تولیدی HRSG مورد نیاز باشد. در این حالت انرژی مورد نیاز جهت تولید بخار توسط داکت برنر تامین می شود. همچنین برای فراهم کردن اکسیژن مورد نیاز برای احتراق داکت برنر، از دمیدن هوای تازه به وسیله فن استفاده می گردد .در مقایسه با بویلرهای HRSG مرسوم، بویلرهای خود ایستا با قابلیت اطمینان بالاتری بخار نیروگاه را تامین میکنند و به همین دلیل در پروژه های تولید همزمان برق و بخار عملکرد بهتری دارند.

در حالتی که بویلر به صورت خود ایستا (احتراق با هوای تازه) مورد بهره برداری قرار میگیرد، انرژی مورد نیاز جهت تولید بخار به وسیله داکت برنر فراهم می شود. در مقایسه با داکت برنر بویلر بازیاب حرارتی، داکت برنر بویلر خود ایستا دارای ظرفیت به مراتب بیشتری است. زیرا در این حالت داکت برنر باید هوا را از دمای محیط به دمای خروجی توربین گاز (در حدود ۵۰۰ درجه سانتیگراد) برساند. همچنین با توجه به اینکه ورودی هوای تازه عمدتا عمود بر بویلر است، طراحی یکنواخت کننده های جریان، شامل صفحات مشبک و بفل ها دشواری بیشتری دارد. هدف از انجام این پروژه، دستیابی به دانش طراحی و ساخت داکت برنر بویلر خود ایستا است.

پست های مرتبط