تامین تجهیزات بخش نیرو شرکت گروه مپنا، کمپرسورهای گریز از مرکز فرآیندی را طراحی کرده است.

هدف از این پروژه ، طراحی بومی و ساخت داخل کمپرسورهای گریز از مرکز است.

روش کار کمپرسورهای گریز از مرکز به شرح زیر است :

  • نوشتن کدهای محاسباتی کاربردی همراه با تهیه دستورالعمل های طراحی پایه و تفصیلی کمپرسور
  • تایید صلاحیت ممیز طراحی در گروه استانداردهای مناطق نفت خیز جنوب
  • انجام طراحی پایه برای و ارایه پیشنهاد آنی و مذاکره در بیش از ۵ مناقصه
  • اخذ بالاترین امتیاز آنی برای شروع طراحی نمونه کمپرسور با شرکت مناطق نفت خیز جنوب و شروع طراحی سفارش

پست های مرتبط