جديدترين نيروگاه موبايل مپنا از دو تريلر تشكيل شده است كه كليه تجهيزات توليد توان الكتريكي با ظرفيت 25 مگاوات را در خود جاي دادهاند. اين محصول جديد با هدف جانمايي بيشترين تجهيزات در كمترين فضاي ممكن روي تريلرها، طراحي شده است. نصب تجهيزات روي اين تريلرها، مزيت جابجايي سريع اين نيروگاه را به صورت زميني، دريايي و هوايي به ارمغان ميآورد. بخش عمده مراحل نصب و تست تجهيزات، قبل از ارسال به سايت و درون كارخانه انجام ميشود به گونه‌ای كه بعد از ارسال به سايت تنها بخش كمي از مراحل نصب و راه‌اندازي باقي ميماند كه در زمان كوتاهي قابل انجام است. در اين نيروگاه از توربينِ MGT-30 استفاده شده است كه قابليت بهره‌برداري با دو سوخت گاز و گازوئيل را دارد و ميتواند در مدت زماني كوتاه به بار نامي برسد.

پست های مرتبط