مشخصه اصلي اين توربين گاز 42 مگاواتي، قابليت در دسترس بودن، اطمينان و انعطافپذيري بالاي آن است و به عنوان يك ماشين قابل اتکا در شرايط سخت، گزينه مناسبي براي صنايع حساس مانند پتروشيمي‌ها و پالايشگاهها  به شمار ميرود. 
توربين گاز MGT-40 داراي يك كمپرسور محوري با 17 رديف پره ثابت و متحرك، يك رديف IGV، دو رديف EGV و 10 عدد محفظه احتراق حلقوي است. بخش توربين آن محوري و سه مرحلهاي است و پرههاي آن قابليت تعويض بدون نياز به دمونتاژ ديسكها را دارند. پرههاي دو رديف اول به وسيله هواي استخراج شده از بخش كمپرسور، خنككاري ميشوند و پره متحرك رديف اول از نوع انجماد جهت دار (DS) است. 

پست های مرتبط