به منظور تامین ژنراتورهای طرح ۵۰۵۰ مگاوات نیروگاه های بخار کشور این پروژه تعریف شده است. قراردادهای تامین ، انتقال دانش فنی و ساخت داخل واحد ژنراتور هیدروژن آب خنک به ظرفیت واحد ۳۲۵ مگاوات ، در تاریخ ۹۲/۸/۱۵ با شرکت چینی SEC منعقد شده است.

اهداف اجراء پروژه

  • دستیابی به دانش تولید ژنراتورهای هیدروژن هب خنک با توان بالا

پست های مرتبط