با توجه به کاربردها و بازار وسیع نیروگاه موبایل، با مشارکت شرکت های پارس و مکو از ابتدای تیرماه ۹۳ اقدام به طراحی نیروگاه موبایل خشکی (روی تریلی) در شرکت توگا شروع شده است. در این پروژه ضمن استفاده از توربین MGT-30 و ژنراتور مربوط، برای اینکه مناسب نیروگاه موبایل شود تغییراتی در برخی از تجهیزات جانبی آن داده شده و ضمنا Air Intake و همچنین Exhaust Stack خاص برای این نیروگاه موبایل طراحی و ساخته می شوند.

پست های مرتبط