از تجهیزات بااهمیت در صنعت نفت، پمپ‌های نفت است که کاربردهای فراوانی در تمامی پروژه‌های نفتی دارد و تمرکز و تأکید بر ساختِ آنها نیز از اهمیت بسیاری برخوردار است. پمپ‌های درون چاهی (ESP) ازجملۀ پر کاربردترین انواع پمپ‌های نفتی است.
از آنجا که عمدۀ مخازنِ نفتی ایران وارد نیمۀ دوم عمر خود شده‌اند، بهره‌برداری از روش‌های مربوط به افزایشِ برداشت از آنها ضرورت دارد. مهم‌ترین و اقتصادی‌ترین روش برای افزایشِ برداشت از مخازن نفتی، استفاده از پمپ‌های درون چاهی است.
بخش نفت و گاز مپنا سعی دارد با اتکای به دانشِ طراحی و مهندسی و ساختِ پمپ‌های درون چاهی ، در مسیر افزایشِ توان داخلی و افزایشِ برداشت از مخازن نفتی، حرکت کند.

پست های مرتبط