مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده شرکت گروه مپنا برگزار شد

مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده شرکت گروه مپنا برگزار شد

مپنا نیوز - مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده شرکت گروه مپنا، با حضور بیش از 74 درصد سهام‌داران و با حضور نماینده سازمان بورس، صبح روز دوشنبه 20 دی ماه 1400 در طبقه یازدهم شرکت مپنا برگزار شد. در این جلسه، علیرضا خجسته عنوان ریاست جلسه، جعفر جولا عنوان ناظر اول، اکبری عنوان ناظر دوم و احمدرضا فراست سمت دبیر مجمع را برعهده داشتند.مصوبات مجمع در راستای ماده 88 قسمتی از قانون تجارت و با تصویب مجمع، پنج شرکت کاندیدا شامل "شرکت سرمایه‌گذاری صنایع برق و آب صبا، شرکت بین‌المللی سرمایه رضوی، شرکت مدیریت سرمایه کرامت، شرکت سرمایه‌گذاری کارکنان گروه مپنا و شرکت سرمایه‌گذاری استان گلستان" با رای اکثریت حاضران در مجمع برای عضویت هیأت‌مدیره...

گزارش فعالیت هیأت مدیره، گزارش تفسیری و صورت‌های مالی حسابرسی شده شرکت گروه مپنا

مجمع عمومی عادی سالانۀ شرکت گروه مپنا، روز پنجشنبه دهم مهر ماه 99 با حضور 74.4 درصد صاحبان سهام در سالن حکمت کتابخانه ملی برگزار شد. در این راستا، گزارش فعالیت هیأت مدیره، گزارش تفسیری و صورت‌های مالی حسابرسی شده جهت استحضار سهام‌داران ارجمند ارائه می‌شود.گزارش فعالیت هیات مدیرهصورت های مالی حسابرسی شدهگزارش تفسیری

تصویب افزایش 48 درصدی سرمایه شرکت گروه مپنا

تصویب افزایش 48 درصدی سرمایه شرکت گروه مپنا

در مجمع عمومي فوق‌العاده شرکت گروه مپنا، افزایش سرمایه پیشنهادی هیأت‌مدیره از محل سود انباشته به تصویب رسید. مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام گروه مپنا، روز پنجشنبه دهم مهر ماه با حضور 74.4 درصد صاحبان سهام در سالن حکمت کتابخانه ملی برگزار شد. در مجمع عمومی فوق‌العاده گروه مپنا، آقایان عباس علی‌آبادی، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل گروه مپنا به عنوان رئیس مجمع، امیرعباس علاقه‌بندان به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری صنایع آب و برق صبا به عنوان ناظر اول، جعفر جولا به نمایندگی از شرکت مدیریت سرمایه کرامت به عنوان ناظر دوم، محسن میرزایی معاون اقتصادی مالی گروه مپنا به عنوان دبیر جلسه، و نیز حسابرس قانونی و نمایندۀ سازمان بورس و ...حضور داشتند. ابتدا...

تصویب تقسیم سود 140 ریالی در مجمع عمومی سالیانه مپنا

مجمع عمومی عادی سالانۀ شرکت گروه مپنا، با حضور 74.4 درصد صاحبان سهام رسمیت یافت و تقسیم سود 140 ریالی برای هر سهم به تصویب رسید. مجمع عمومی سالانۀ شرکت گروه مپنا، روز پنجشنبه دهم مهر ماه 99 در سالن حکمت کتابخانه ملی برگزار شد و در آن، سود خالص تلفیقی گروه مپنا در سال ۱۳۹8، معادل 82023 میلیارد ریال عنوان شد که نشان‌ دهندۀ رشد 52 درصدی نسبت به سال پیش از آن است. بنا به آنچه در گزارش فعالیت هیأت مدیره به مجمع عمومی ارائه شد، سود شرکت اصلی مپنا در سال ۱۳۹8 به 18913 میلیارد ریال بالغ شده است. گزارش عملکرد سال ۱۳۹8 در مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام گروه مپنا، آقایان عباس علی‌آبادی، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل گروه مپنا به عنوان رئیس مجمع، امیرعباس علاقه‌بندان به نمایندگی از...

تصویب تقسیم سود 140 ریالی در مجمع عمومی سالیانه مپنا