ثبت رکوردی تازه در نصب نخستین واحد گازی نیروگاه سمنگان
ثبت رکوردی تازه در نصب نخستین واحد گازی نیروگاه سمنگان
1395/05/24

با سنکرونِ نخستین واحد گازی در نیروگاه سیکل ترکیبی سمنگان که در مدت زمانِ سه ماه تحقق یافت، رکورد جدیدی در انجام تعهدات قراردادی و نصب واحد گازی ثبت شد.

دیدگاه کاربرانارسال پیام Security code