تحویل موقت واحدهای اول و دوم گازی نیروگاه سیکل ترکیبی رمیله عراق تأیید شد
1397/05/13

تحویل موقت واحدهای اول و دوم گازی نیروگاه سیکل ترکیبی رمیله عراق، روز دوشنبه هشتم مرداد 97 از سوی کارفرمای پروژه تأیید و به امضای طرفین رسید.  

دیدگاه کاربرانارسال پیام Security code