تحویل قطعی واحد اول و دوم بخش بخار نیروگاه سیکل ترکیبی کرمان
1393/07/15

با تلاش مجدانه همه همکاران گروه، دو واحد بخار نیروگاه سیکل ترکیبی کرمان تحویل قطعی شد.  

دیدگاه کاربرانارسال پیام Security code