حضور گروه مپنا در هشتمین همایش کاربران واحدهای گازی و سیکل ترکیبی v94.2
1397/10/01

هشتمین همایش کاربران واحدهای گازی و سیکل ترکیبی v94.2، پس از مشاهده آثار مطلوب برگزاری هفت دوره پیشین در پروژه‌های مرتبط، برگزار ‌شد.  

دیدگاه کاربرانارسال پیام Security code