گروه مپنا چاه شماره 10 میدان نفتی دانان را تحویل بهره‌بردار داد
گروه مپنا چاه شماره 10 میدان نفتی دانان را تحویل بهره‌بردار داد
1399/06/29

چاه شمارۀ 10 میدان نفتی دانان، با پایان موفقیت‌آمیز عملیات فرازآوری و آزمایش‌های تولیدی، به عنوان نخستین چاه حفرشده در چارچوب پروژۀ نگهداشت و افزایش تولید این میدان، در شهریورماه 1399 به طور رسمی به کارفرما تحویل شد.

دیدگاه کاربرانارسال پیام Security code