تقدیر از توربین (MGT-70(3 توگا و توربین بادی پارس ژنراتور در جشنواره ملي نوآوري محصول برتر ايراني
تقدیر از توربین (MGT-70(3 توگا و توربین بادی پارس ژنراتور در جشنواره ملي نوآوري محصول برتر ايراني
1396/12/10

در دومین جشنواره ملي نوآوري محصول برتر ايراني، از دو محصول توربین (MGT-70(3 شركت مهندسي و ساخت توربين مپنا (توگا) و توربین بادی شركت مهندسی و ساخت ژنراتور مپنا (پارس) تقدیر شد.  

دیدگاه کاربرانارسال پیام Security code