تحویل دائم واحد دوم بخار و مشترکات نیروگاه سیکل ترکیبی سنندج
تحویل دائم واحد دوم بخار و مشترکات نیروگاه سیکل ترکیبی سنندج
1394/05/06

واحد دوم بخار و مشترکات نیروگاه سیکل ترکیبی سنندج در تاریخ ۳۰/۰۴/۹۴ تحویل دائم شد.

دیدگاه کاربرانارسال پیام