طراحی و ساخت تجهیز سامانه کشش هیدرولیک سیار در شرکت مپنا لوکوموتیو

طراحی و ساخت تجهیز سامانه کشش هیدرولیک سیار در شرکت مپنا لوکوموتیو

شرکت مهندسی و ساخت لوکوموتیو مپنا، موفق به طراحی و ساخت تجهیز سامانه کشش هیدرولیک سیار در ناوگان حمل و نقل ریلی شد. با ساخت داخل این تجهیز، صرفه‌جویی و بهره‌مندی اقتصادی و سهم مناسب بازار حاصل خواهد شد.