تمامی پرسنل اعم از پرسنل گروه مپنا و پرسنل پیمانکار در برابر عملکرد HSE در گروه مپنا مسئولیت دارند. اجرا و هدایت موفقیت‌آمیز سیستم مدیریت HSE یکی از مسئولیت‌های سازمان بوده و مستلزم مشارکت فعال تمامی سطوح مدیریتی و کارشناسی سازمان است و این امر بایستی هنگام طراحی ساختار سازمانی و تخصیص منابع، مد نظر قرار گیرد. به منظور اجرای موفقیت آمیز سیستم مدیریت HSE ساختار سازمانی گروه مپنا به گونه‌ای طراحی گردیده که نمایانگر نقش‌ها، وظائف، مسئولیت‌ها واختیارات و ارتباط لازم بین بخش‌ها باشد. همچنین فرآیند HSE در گروه مپنا مانند آنچه در شکل ۵ نشان داده شده، تدوین گردیده است .

تصویر