اصول حاکم بر HSE در گروه مپنا


اصول حاکم به گونه‌ای تدوین شده است که خواسته‌‏ها و الزامات استانداردها و خطوط راهنمای
ISO 14001:2015،HSE-MS,OGP Rep 510:2014 ، ISO 45001:2018 و ISO14031:2013
را تأمین نموده و می‌تواند به عنوان مرجعی راهنما برای پرسنل گروه، کارفرما و ممیزانی که قصد ارزیابی سیستم مدیریت HSE را دارند، مورد استفاده قرار گیرد.
مدل شماتیک اصول حاکم بر سیستم مدیریت HSE گروه مپنا در مقابل آورده شده‏ است که تعاملی در میان کلیه‏ عناصر تحت پوشش رهبری و تعهد مدیریت ارشد سازمان در آن مدنظر قرار گرفته شده است.
اصول حاکم بر HSE در گروه مپنا