« ما کارکنان گروه مپنا، با استعانت از پروردگار جهانیان و براساس ارزشهای والای انسانی و اسلامی، خود را در قبال مشتریان، مصرف‏کنندگان، شهروندان، همسایه‌ها، منابع انسانی و سهامداران و نیز در برابر همه سازمان‌های همکار، اعم از تأمین‏کنندگان و رقبا، مسئول و متعهد می‌دانیم و با پای‌بندی به حقوق همه صاحبان حق در فعالیت حرفه‌ای، به انجام تعهدات اخلاقی  مندرج در این سند، هم‌سوگند و کار هم‏پیمان می‌شویم.

سند جامع اخلاقی در دو بخش اصلی منشور اخلاقی گروه و عهدنامه‌های اخلاقی منابع انسانی، اصول، ارزشها و منش و مشی اخلاقی ما را نشان می‏دهد. تعهد به سند جامع اخلاقی گروه مپنا در همۀ شئون حرفه‌ای، اعتقاد قلبی و رفتار عملی ماست.»

فرایند تدوین سند جامع

سند جامع اخلاقی شرکت بر اساس مطالعات چند وجهی به شرح زیر تدوین شده است.

 • مطالعه اسنادی در پیدایش و تطور گروه: تحلیل سیستمی از اسناد بالادستی محیط گروه.
 • تحلیل دیدگاه منابع در جلسات آموزش و مشاوره‌ای به صورت تحلیل ژرفانگر و دیالکتیکی.
 • دیدگاه‌سنجی مبتنی بر مقیاس‌های علمی سنجش دیدگاه‌های منابع انسانی گروه.
 • انگاره‌سنجی مبتنی بر شیوه فرافکنی با مقیاس علمی مربوط.
 • بررسی چهره به چهره و مصاحبه‌های ژرفانگر.
 • ارائه نتایج مطالعه به مدیران ارشد هر شرکت و بررسی مشترک و تحلیلی نتایج به وسیله مدیران و استادان مشاور طرح.
 • بررسی مقایسه‌ای در بیانیه‌های اخلاقی شرکت‌های هم صنف در جهان.
 • تحلیل انطباق‌پذیری قاعده حقوق آنگاه وظایف (مدل R>D) در تدوین مسئولیت‌های اخلاقی گروه و منابع انسانی در قبال حقوق ذی‌نفعان بر وضعیت حرفه‌ای و سازمانی گروه.
 • تدوین پیش‌نویس سند جامع اخلاقی.
 • بررسی پیش‌نویس در گروه‌های کاری متشکل از مدیران ارشد گروه و شرکت مپنا.
 • بازنگری و بازنویسی پیش‌نویس براساس نتایج بررسی‌های کارگروه‌ها.
 • نهایی‌سازی سند جامع اخلاقی گروه مپنا.