معرفی کدهای رفتاری

کدهای رفتاری (Code of conducts): ضوابط و راهنمای عمل کارکنان که بصورت شفاف و مصداقی، ارزش‌ها و انتظارات اخلاقی و فرهنگی گروه را بیان می کند.

این کدها :
 • بیانگر اعتقادات راسخ ما هستند.
 • بیانگر انتظارات صریح ما از کارکنان هستند.
 • ترجمان ارزش‌های ما (من تا ما) هستند.
 • جلوه ‏ایی از فرهنگ سازمانی ما هستند.
بر اساس کدهای مپنا :
 • ما حقایق و واقعیت‏ ها را می‏ گوییم.
 • ما کارهای درست را انجام می‏ دهیم.
فواید کدها برای ذینفعان :
 • ما حقایق و واقعیت‏ ها را می‏ گوییم.
 • ما کارهای درست را انجام می‏ دهیم.
ارتباط کدها با قوانین کشور چیست؟
 • قوانین کشور اعم از کدهای گروه مپنا هستند و در صورت تضاد با کدها، به قوانین مصوب کشوری عمل می‏ کنیم.
اصول کلی حاکم بر کدها :
 • اصل ابراز: ما همیشه وقتی متوجه شدیم که رفتاری در گروه برخلاف کدهاست، به کارشناسان EVC گزارش می‏ کنیم.
 • اصل انتقام: هرگز از کسانی که وضعیت کدها را گزارش می‌کنند، حتی اگر علیه ما بوده باشد، انتقام نمی‏ گیریم.
 • اصل سیستمی: مسئولیت این کدها به عهده همه کارکنان در همه سطوح است و همه ما کل گروه مپنا را به عنوان سیستمی فرض می‏ کنیم که همگی در برابر آن مسئولیم.