گروه مپنا شامل یک شرکت اصلی و ۴۱ شرکت زیرمجموعه است و همچون یک مجموعۀ معظم تولیدی و صنعتی، مجری پروژه‌های بزرگ در صنایع نیرو، نفت و گاز، و حمل و نقل ریلی به روش پیمانکاری کلید در دست (EPC) و سرمایه‌گذاری (IP) است. طراحی، ساخت و توسعۀ‌ فناوری‌های راهبردی موردنیاز برای ‌تجهیزات کلیدی در هر سه صنعت، و سرمایه‌گذاری برای اجرای پروژه‌های بزرگ، در کنار ارائۀ خدمات بهره‌برداری، نگهداری و تعمیراتِ موردنیاز مشتریان، مورد توجه مدیران و مهندسان گروه مپناست.

ادارۀ چنین مجموعۀ گسترده‌ای با ارائۀ خدمات و محصولاتِ مختلف و متنوع نیازمند ساختار مدیریتی منسجم و هماهنگی است. هیأت مدیره شرکت مپنا، با اتکای به ظرفیت‌های ساختاریِ موجود در هیات‌های اجرایی و کارگروه‌های تخصصی، بر تحققِ فرآیندهای برنامه‌ریزی، پایش و کنترل برای اعمالِ مدیریتی کارآمد و ثمربخش تمرکز دارد.

تصویر
هیات‌های اجرایی به عنوانِ بازوی راهبردی برای مدیریت حوزه‌های تحت مسئولیت عمل می‌کنند و راهبردگذاری، تصمیم‌سازی، ارزیابی عملکردها و حل مسائل و چالش‌های پیش‌رو را مورد توجه قرار می‌دهند. هم‌اکنون، شش هیات‌ اجرایی در سطح گروه فعال هستند که شامل “هیأت اجرایی گروه مپنا”، “هیأت اجرایی بخش تولید”، “هیأت اجرایی بخش برق”، “هیأت اجرایی بخش پروژه‌های سرمایه‌گذاری”، “هیأت اجرایی بخش نفت و گاز”، “هیأت اجرایی بخش حمل و نقل ریلی” می‌شوند.
کارگروه‌های تخصصی نیز همچون ارکانی مشورتی و مشارکتی، بر ایجاد درکیِ مشترک از نیازها و نظام‌های جاری و آتی، ساختِ سیاست‌ها و تصمیمات مطلوب و طراحی ساختارهای موردنیاز تمرکز دارند و وظیفۀ تصمیم‌سازی در سطح گروه را بر عهده دارند.