اطمینان از ارتقای مستمر شایستگی‌ها و صلاحیت‌های کارکنان، جایگاه والایی در گروه مپنا دارد، از این رو فرایندهایی تعریف شده است که به‌وسیله شناسایی نیازهای آموزشی پرسنل و فراهم نمودن آموزش‌های مناسب و ضروری برای تمامی همکاران، اعم از کارکنان خود مجموعه، پیمانکاران و پیمانکاران فرعی ایجاد شده‌اند. آموزش‌ها ممکن است از طریق دوره‌های درون سازمانی، دوره‌های خارج از سازمان، آموزش در حین کار، دوره‌های بازآموزی و حتی از طریق نظارت بر عملکرد پرسنل و ارائه بازخوردهای لازم به آنها فراهم شود.
پایش و اندازه گیری عملکرد زیست محیطی
جهت ارزیابی عملکرد زیست محیطی در گروه مپنا از رویکرد استاندارد ISO 14031 استفاده می‌شود.
در این استاندارد از الگوی مدیریتی چرخه P-D-C-A پیروی می‌شود. مراحل این چرخه به صورت زیر است:
الف) طرح‌ریزی؛ این مرحله شامل طراحی و انتخاب شاخص‌ها است. برای انتخاب شاخص‌ها می‌توان از شاخص‌های موجود استفاده و یا اقدام به تعریف شاخص‌های جدید کرد.
ب) اجرا؛ این مرحله شامل موارد زیر است:

  • جمع‌آوری داده‌های مرتبط با شاخص‌های انتخاب شده
  • تحلیل و تبدیل داده‌ها به اطلاعات برای تشریح عملکرد زیست‌محیطی
  • مقایسه اطلاعات موجود با معیارها جهت ارزیابی عملکرد زیست‌محیطی
  • گزارش‌دهی و تبادل اطلاعات مرتبط با عملکرد زیست‌محیطی

ج) بررسی و اقدام؛ در این مرحله بازنگری و بهبود فرآیند EPE انجام خواهد شد.
شاخص‌های EPE براساس استاندارد ISO 14031 به ۳ گروه زیر تقسیم می‌شوند:
۱- شاخص‌های عملکرد مدیریت Management Performance Indicator) MPI): این گروه از شاخص‌ها اطلاعات لازم را درمورد تلاش‌های مدیریت و تأثیر آن در عملکرد زیست محیطی فراهم می‌نماید. این شاخص‌ها باید اطلاعات لازم را در مورد قابلیت‌ها و تلاش‌های سازمان در مدیریت موضوعاتی نظیر آموزش، الزامات قانونی، تخصیص منابع، مدیریت هزینه‌های زیست محیطی، خرید و توسعه محصول را فراهم نماید.
۲- شاخص‌های عملکرد عملیاتی Operational Performance Indicator) OPI): این شاخص‌ها، عملکرد زیست‌محیطی فرآیندهای سازمان را نشان می‌دهد و اطلاعاتی را برای مدیریت در مورد عملکرد زیست محیطی فرآیندهای سازمان فراهم می‌نماید.
۳- شاخص‌های وضعیت زیست محیطی Environmental Condition Indicator) ECI): این شاخص‌ها، اطلاعات در مورد عملکرد سازمان و تأثیر آن در وضعیت محلی، منطقه‌ای، ملی یا جهانی محیط زیست را نشان می‌دهد و ارتباط بین فعالیت‌ها، محصولات و خدمات سازمان را با وضعیت محیط زیست تعیین می‌نماید.

تصویر