گروه مپنا شامل یک شرکت اصلی و بیش از 40 شرکت زیرمجموعه است و به عنوان یک مجموعۀ معظم تولیدی و صنعتی، مجری پروژه‌های بزرگ در حوزه‌های تخصصی کسب‌وکار است. طراحی، ساخت و توسعۀ‌ فناوری‌های راهبردی موردنیاز برای ‌تجهیزات کلیدی در صنایع مذکور و سرمایه‌گذاری برای اجرای پروژه‌های بزرگ، در کنار ارائۀ خدمات بهره‌برداری، نگهداری و تعمیراتِ مورد نیاز مشتریان، نیازمند ساختار مدیریتی منسجم، هماهنگ و چابک است.
هیئت‌مدیره شرکت مپنا، با اتکا به ظرفیت‌های ساختاری موجود، بر تحقق فرآیندهای برنامه‌ریزی، پایش و کنترل برای اعمال مدیریتی کارآمد و ثمربخش تمرکز دارد.
همچنین هیئت‌های اجرایی و بخش‌های گروه مپنا به عنوان بازوی راهبردی برای مدیریت حوزه‌های تحت مسئولیت عمل می‌کنند و راهبردگذاری، تصمیم‌سازی، ارزیابی عملکردها و حل مسائل و چالش‌های پیش‌رو را مورد توجه قرار می‌دهند.
کارگروه‌ها و کمیته‌های تخصصی نیز همچون ارکانی مشورتی و مشارکتی، بر ایجاد درکی مشترک از نیازها و نظام‌های جاری و آتی، ساخت سیاست‌ها و تصمیمات مطلوب و طراحی ساختارهای مورد نیاز تمرکز دارند و وظیفۀ تصمیم‌سازی در سطح گروه مپنا را بر عهده دارند.