به کلیه طرح های ریلی که به منظور ایجاد زیر ساخت های ریلی شهری، حومه شهری و بین شهری طرح ریزی میشوند طرح های ریلی میگویند. گروه مپنا با برنامه ریزی بسیار قوی و منسجم و دارا بودن توانمندی مهندسی و تولید، سالها سابقه خود را برای ورود به صنعت ریلی به کار گرفته و اکنون توانایی طراحی، مهندسی، تامین تجهیزات، پیاده سازی، بهره برداری و سرمایه گذاری در این زمینه را داراست.

طرح های ریلی شهری

طرح های ریلی شهری

طرح های ریلی حومه شهری

طرح های ریلی حومه شهری

طرح های ریلی بین شهری

طرح های ریلی بین شهری