هر یک از سیستم های حمل و نقل عمومی با شاخص هایی نظیر سرعت، ارزانی،راحتی و ایمنی قابل ارزیابی است. در میان سیسنم های حمل و نقل، سیستم های ریلی به صرفه تر و ایمن تر است. دستیابی به این ایمنی و جلب نظر مسافران تنها با داشتن برنامه ای جامع برای نگهداری و تعمیرات در شبکه ریلی و نظارت و کنترل مستمر بر عملکرد انها امکان پذیر است. تعمیرات دوره ای و جاری می تواند نقش مهمی در حفظ ظرفیت مسیر، بازدهی و کاهش هزینه ها داشته باشد.

توسعه ایستگاهها با هدف نوسازی و تجهیز و همچنین مکان یابی و استقرار دپوی تعمیراتی، در حوزه فعالیت های شرکت گروه مپنا می گنجد.مپنا با در اختیار داشتن تجهیزات و ارتباط با شریکان اروپایی این توانایی را دارد از مکان سنجی تا تامین نیروهای متخصص را در حوزه حمل و نقل ریلی پشتیبانی کند.