پروژه های توسعه خطوط

خطوط موجود در صنایع ریلی، اعم از خطوط شهری، حومه شهری یا بین شهری، همزمان با افزایش جمعیت، شدت گرفتن بهره برداری و بالا رفتن عمر آنها، نیازمند توسعه همه جانبه هستند. گروه مپنا آمادگی دارد تا در زمینه برقی کردن خطوط ریلی، سیگنالینگ و مرکز کنترل، مخابرات و ارتباطات و توسعه ایستگاه ها و دپوهای تعمیراتی خدمات خود را ارائه دهد.
گروه مپنا میتواند در حوزه های طراحی و مهندسی، تامین تجهیزات چه به صورت ساخت داخل و چه از طریق تامین کنندگان معتبر جهانی، پیاده سازی، نگهداری و پشتیبانی خدمات خود را ارائه دهد.