حمل و نقل ریلی یکی از شیوه های مرسوم حمل و نقل زمینی است که واجد صرفه های اقصادی بالا از نظر مصرف انرژی و ایمنی است. مزیت حمل بار با راه آهن در مسافت های طولانی موجب شده علاوه بر سفر های انسانی، مراکز عمده عرضه و تقاضا بازار هم به سیستم های ریلی متصل شوند.
با این مقدمه شرکت گروه مپنا که هدف را بر پیشرفت در تمام حوزه های صنعت گذاشته وظیفه خود می دانست تا در تجهیز این ناوگان فرسوده شرکت کند.
حضور مپنا در بزرگترین نمایشگاه ریلی جهان نشان دهنده حضور قدرتمند این گروه شرکت در عرصه حمل و نقل ریلی است. مپنا می تواند در زمینه طراحی، فروش، تجهیز و آماده سازی ناوگان ریلی کشور به شکلی ایستا حضور داشته باشد.